månadsarkiv: oktober 2014

Att avveckla ett aktiebolag behöver inte nödvändigtvis vara så komplicerat

avvecklingDu kanske ifrågasätter varför du inte ska göra det själv? Det är snarare fråga om vad du hade kunnat använda tiden eller pengarna till istället? Det tar mer än ett halvår att avveckla ett bolag. Det mest tidskrävande är att likvidatorn måste kalla på okända borgenärer i 6 månader, under den tiden kan du naturligtvis ägna dig åt annat men den fördröjer avslutet. Dock är det en hel del administrativt arbete att likvidera ett bolag. Om du väljer att göra det själv så får du vänta på pengarna från bolaget i minst 7-8 månader.

Alternativ till att avveckla bolaget själv

Ett alternativ som frigör pengarna inom några dagar och låter dig gå vidare med andra projekt eller sysslor är att likvidera bolaget via ett annat företag. Du säljer helt enkelt bolaget och så tar den nya ägaren hand om likvidationen. Även om detta är en enkel och smidig lösning så finns det en del saker du måste göra. Den här typen av företag köper inte andra företag med intentionen att driva dem vidare eller att göra en vinst på lager och inventarier och dylikt. De köper inte upp konkurslager. Deras tjänst består helt enkelt av ekonomiska och företagsjuridiska uppgifter, kunnandet att snabbt och effektivt hantera en likvidation genom en inarbetad relation till berörda myndigheter, de är registrerade ombud hos bolagsverket. Därför måste du förbereda företaget innan du kan sälja det.

Avveckling i två steg

Man skulle förenklat kunna säga att nedläggningen sker i två faser:

 1. Stänga ner företagets verksamhet
 2. Likvidera företaget

Detta innebär att även om du väljer att inte ta hand om likvidationen själv så måste du ta hand om fas ett, dvs. stänga ner företagets verksamhet. I korta drag innebär det följande:

 • Avsluta all aktiv näringsverksamhet (försäljning av varor o tjänster osv.)
 • Driv in alla fakturor och betala alla fakturor
 • Sälj ut eventuellt varulager (detta kan göras på många sätt men ett sätt är att annonsera ut det i parti)
 • Sälj ut alla inventarier
 • Säg upp lokaler och andra avtal
 • Upprätta bokslut

Företaget ska helt enkelt endast existera på papperet när du säljer det för likvidation. Nu är du redo för fas 2, antingen likviderar du bolaget och 7-8 månader senare är det klart, eller säljer du bolaget nu och kan gå vidare om några dagar. Citadellet likvidationer AB är ett sådant serviceföretag som du kan sälja bolaget till för likvidation.

Likvidera, Avveckla eller snabbavveckla ett aktiebolag? Vad är skillnaden? Vi reder ut begreppen.

Likvidation, avveckling eller snabbavveckling?När det är dags att lägga ner ett bolag och man gör en sökning på nätet så möts man genast av en något förvirrad terminologi. Olika begrepp används för att beskriva samma sak, dvs, processen för att lägga ner eller bli av med ett bolag som inte längre fyller någon funktion. Den stora frågan är givetvis; är det någon skillnad mellan att snabbavveckla sitt bolag, och att likvidera detsamma? Eller är det bara olika begrepp som beskriver samma sak? Detta ska vi nu reda ut.

Likvidation

Ordet likvidation betyder enligt svenska akademins ordlista ”avveckling av affärsrörelse”. Innebörden av likvidation är, enligt skatteverket, att verksamheten avvecklas och skulder betalas, sedan delas överskottet (om det blir något) ut till delägarna.

Det finns både frivillig likvidation och tvångslikvidation. En frivillig likvidation är något som man beslutar om i bolagsstämman. Ett bolag kan även försättas i tvångslikvidation av bolagsverket eller tingsrätten om det inte uppfyller de krav som ställs på ett aktiebolag.

Avveckling

Ordet avveckling rymmer enligt bolagsverket 5 olika sätt att så att säga ”bli av med” ett aktiebolag. Dessa 5 sätt är som följer:

 1. Likvidation
 2. Försäljning av alla aktier i bolaget
 3. Fusion
 4. Delning
 5. Konkurs

Ett aktiebolag kan inte bara läggas ned, det måste avslutas på ett av ovan angivna sätt. Begreppet är alltså mycket vidare än likvidation då det förutom likvidation även inrymmer 4 andra sätt att bli av med bolaget. Det ska för ordningens skull dock tilläggas att termen avveckling eller avveckla, lite slarvigt ibland används synonymt med likvidation eller likvidera.

Snabbavveckling

Termen snabbavveckling har tillkommit på senare tid då behovet av att bli av med ett bolag snabbt och få tillträde till likviditeten i bolaget omgående ökat. Detta behov har givit upphov till en ny typ av tjänsteföretag som ”Snabbavvecklar” bolag åt dig. I praktiken så köper tjänsteföretaget bolaget och alla dess tillgångar samt skulder av dig. Sedan avvecklar de företaget genom likvidation eller fusion. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att man kan bli av med aktiebolaget snabbt och få tillgång till likviditeten i form av köpeskillingen inom några dagar. Bolaget i sig lever vidare genom hela processen till dess att det är likviderat vilket normalt tar 7-8 månader, eller har upphört att existera genom fusion. Se Likvidationer.com för mer information om denna tjänst.

Här finner du en processbeskrivning för snabbavveckling

Sammanfattning

Snabbavveckling är en tjänst som ger ägaren/ägarna av ett bolag möjlighet att bli av med ett bolag snabbt och enkelt mot en kostnad. Likvidation är ett tillvägagångssätt att aktivt stänga ett bolag. Det tar i regel 7-8 månader att likvidera ett bolag. Avveckling är en samlingsterm för ett antal olika sätt att bli av med ett bolag. Lite slarvigt så används alla dessa termer ibland som synonymer.

I vilka situationer kan det bli tal om tvångslikvidation?

Tvångslikvidation
Det finns ett antal krav som ett aktiebolag måste uppfylla. Om dessa krav inte uppfylls till 100% så kan bolaget försättas i tvångslikvidation av antingen Bolagsverket eller i vissa fall tingsrätten.

Ett aktiebolag måste ha en behörig styrelse, en VD samt en särskild delgivningsmottagare anmälda hos Bolagsverket. Bolaget måste även ha anmält en revisor till Bolagsverket om bolaget har krav på revisor. Årsredovisning, samt när det krävs, en revisionsberättelse måste ha inkommit till Bolagsverket inom 11 månader från utgången av räkenskapsåret.

Efter byte av redovisningsvaluta till SEK måste privata aktiebolag ha ett registrerat aktiekapital eller minimikapital om minst 50 000 SEK och publika aktiebolag behöver ha 500 000 SEK. Om så inte är fallet så har bolaget 6 månader på sig att komma in med en anmälan om ökat aktiekapital för att uppfylla kravet. Likaså får inte ett privat eller publikt bolag hamna under ovan nämnda aktiekapitalgränser genom avyttring av egna aktier.

Vilket som helst av ovan nämnda krav som inte uppfylls kan leda till att Bolagsverket beslutar om likvidation för ett aktiebolag, även om det i vissa fall kan ta lite tid för Bolagsverket att agera. Till detta tillkommer även tingsrättens möjlighet att besluta om likvidation i de fall då aktiebolagets egna kapital är borta eller om det finns en skyldighet enligt bolagsordningen att likvideras.

Hur inleds en tvångslikvidation?

Bolagsverket kan ta upp frågan om likvidation antingen på eget initiativ eller genom en förfrågan av bolagets styrelse, VD, ägare eller annan företrädare för företaget.
Sedan skickar Bolagsverket ett föreläggande om likvidation till aktiebolaget. I detta föreläggande specificerar de vilka punkter som måste åtgärdas för att en likvidation inte ska bli aktuell. De specificerar även ett slutdatum för när dessa brister ska vara åtgärdade.

Bolagsverket tar även ut en administrativ avgift på 2700 SEK i de fall då likvidationsåläggandet är initierat av Bolagsverket till följd av ett aktiebolags bristande kravuppfyllnad.

Beslutet om likvidation kan endast undvikas genom att man till fullo åtgärdar de specificerade bristerna och betalar avgiften om sådan är aktuell.
Tänk på att vid ett beslut om likvidation så träder likvidationen i kraft omedelbart.

Mer info