I vilka situationer kan det bli tal om tvångslikvidation?

Tvångslikvidation
Det finns ett antal krav som ett aktiebolag måste uppfylla. Om dessa krav inte uppfylls till 100% så kan bolaget försättas i tvångslikvidation av antingen Bolagsverket eller i vissa fall tingsrätten.

Ett aktiebolag måste ha en behörig styrelse, en VD samt en särskild delgivningsmottagare anmälda hos Bolagsverket. Bolaget måste även ha anmält en revisor till Bolagsverket om bolaget har krav på revisor. Årsredovisning, samt när det krävs, en revisionsberättelse måste ha inkommit till Bolagsverket inom 11 månader från utgången av räkenskapsåret.

Efter byte av redovisningsvaluta till SEK måste privata aktiebolag ha ett registrerat aktiekapital eller minimikapital om minst 50 000 SEK och publika aktiebolag behöver ha 500 000 SEK. Om så inte är fallet så har bolaget 6 månader på sig att komma in med en anmälan om ökat aktiekapital för att uppfylla kravet. Likaså får inte ett privat eller publikt bolag hamna under ovan nämnda aktiekapitalgränser genom avyttring av egna aktier.

Vilket som helst av ovan nämnda krav som inte uppfylls kan leda till att Bolagsverket beslutar om likvidation för ett aktiebolag, även om det i vissa fall kan ta lite tid för Bolagsverket att agera. Till detta tillkommer även tingsrättens möjlighet att besluta om likvidation i de fall då aktiebolagets egna kapital är borta eller om det finns en skyldighet enligt bolagsordningen att likvideras.

Hur inleds en tvångslikvidation?

Bolagsverket kan ta upp frågan om likvidation antingen på eget initiativ eller genom en förfrågan av bolagets styrelse, VD, ägare eller annan företrädare för företaget.
Sedan skickar Bolagsverket ett föreläggande om likvidation till aktiebolaget. I detta föreläggande specificerar de vilka punkter som måste åtgärdas för att en likvidation inte ska bli aktuell. De specificerar även ett slutdatum för när dessa brister ska vara åtgärdade.

Bolagsverket tar även ut en administrativ avgift på 2700 SEK i de fall då likvidationsåläggandet är initierat av Bolagsverket till följd av ett aktiebolags bristande kravuppfyllnad.

Beslutet om likvidation kan endast undvikas genom att man till fullo åtgärdar de specificerade bristerna och betalar avgiften om sådan är aktuell.
Tänk på att vid ett beslut om likvidation så träder likvidationen i kraft omedelbart.

Mer info


Publicerat

i

av

Etiketter: