Bolagsformer – en jämförelse

BolagsformerHär jämför vi för- och nackdelar mellan de vanligaste bolagsformerna.

Aktiebolag

Ett aktiebolag företräds av sin styrelse som utses vid bolagsstämman av ägarna, eller av en VD som utses av styrelsen. Även om en ensam person startar ett aktiebolag så måste en styrelse utses som minst ska bestå av en ledamot och en suppleant.

Fördelar:

 1. Aktiebolaget är en egen juridisk person som är klart separerad från aktieägarnas juridiska personer. Detta innebär att aktiebolaget ingår avtal samt är ansvarigt för bolagets skulder. Aktieägarna har alltså inte personligt ansvar för aktiebolagets skulder.
 2. Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer eller företag tillsammans.
 3. Alla aktiebolag har ett eget organisationsnummer.
 4. Vissa kunder gör hellre affärer med ett aktiebolag än t ex en enskild firma.
 5. Vinstuttag kan vanligtvis göras till en lägre skatt än ur t ex en enskild firma.
 6. Ett aktiebolag betalar endast bolagsskatt om inga uttag sker i form av utdelning eller lön.
 7. Med undantag för vissa specifika situationer så riskerar ägarna enbart insatt kapital. Dvs om företaget går i konkurs riskerar man bara att förlora aktiekapitalet.

Nackdelar:

 1. Relativt hög startkostnad. Ett privat aktiebolag måste ha minst 50 000 kr i aktiekapital. Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat så riskerar aktiebolaget att bli likviderat.
 2. Man riskerar att förlora det kapital man satt in i bolaget.
 3. Alla aktiebolag ska enligt lag lämna in årsredovisning till Bolagsverket. En årsredovisning för ett aktiebolag är en offentlig handling vilket kan vara negativt eller positivt beroende på hur bra bolaget går.
 4. Högre sociala avgifter än i enskild firma.

Ett aktiebolag kan till exempel vara en bra bolagsform om man vill starta ett företag som har höga initiala investeringskostnader, dels för att det är enklare att söka externa investerare till ett aktiebolag och dels för att aktiekapitalet kan vara helt eller delvis i form av så kallad apportegendom. Apportegendom kan vara maskiner, varulager eller andra inventarier som värderas och sedan förs in i bolaget vid bildandet. Enligt nyföretagarbarometern fortsatte aktiebolag att vara den i särklass populäraste företagsformen under 2015 med totalt 45 568 nyregistrerade aktiebolag.

Enskild firma

En enskild firma är enkel att starta upp. En enskild firma har inte ett eget organisationsnummer utan organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. Det går att i ett senare skede omvandla en enskild firma till aktiebolag om detta är önskvärt.

Fördelar:

 1. Det är enkelt att starta en enskild firma och kräver inte något stort startkapital.
 2. Man startar en enskild firma ensam. Det krävs ingen styrelse.
 3. Skattemässigt fördelaktigt så länge firman inte gör för stor vinst.

Nackdelar:

 1. Den enskilda firman är inte en egen juridisk person. Detta innebär att ägaren ingår avtal och är personligt ansvarig för firmans avtal och skulder. Om företaget går i konkurs och har mycket skulder riskerar man att förföljas av dessa skulder under lång tid eftersom man har fullt ansvar.
 2. Det kan vara svårt att hålla isär firmans ekonomi och den privata ekonomin eftersom man deklarerar firmans ekonomi via inkomst av näringsverksamhet i sin egen privata deklaration. Det kan dock vara önskvärt att försöka hålla isär ekonomierna med separata bankkonton osv så att man tydligt ser hur bra firman går.
 3. Ägaren betalar skatt för firman.

En enskild firma kan vara en vettig bolagsform om man som ensam företagare vill testa en affärsidé som inte kräver höga investeringskostnader. Till exempel om man arbetat som anställd och vill prova att konsulta istället. Det fungerar även att driva en enskild firma vid sidan om en anställning. Det finns givetvis även många andra situationer då det kan vara klokt att starta enskild firma. Enskild firma ligger på en andraplats i antal nyregistrerade bolag 2015 med 14 827 stycken.

Handelsbolag

Ett handelsbolag startas av 2 eller flera delägare. Vinsten fördelas lika mellan delägarna (bolagsmännen) eller efter avtal. Det är att rekommendera att man skriver ett kompanjonavtal redan i starten av ett handelsbolag så man vet hur man ska agera i potentiella tvister i ett senare skede. Kompanjonavtalet reglerar de olika delägarnas förhållande till varandra.

Fördelar:

 1. Ett handelsbolag har ett eget organisationsnummer.
 2. Det är enkelt att starta ett handelsbolag och inte lika kostsamt som att starta ett aktiebolag.
 3. Man kan reglera ägandet i ett kompanjonavtal

Nackdelar:

 1. Likt enskild firma så har ägarna personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser.
 2. Delägarna är solidariskt ansvariga, vilket innebär att en fordringsägare kan driva in skulden av vem som helst av delägarna som då måste betala personligen.
 3. Bolagets beskattning görs i delägarnas privata deklaration.
 4. Rent juridiskt får en delägare inte träda ur bolaget utan de andra delägarnas medgivande.

Ett handelsbolag kan vara ett bra alternativ om man är flera personer som vill starta en verksamhet tillsammans men som inte behöver ett högt startkapital. 3 475 st handelsbolag nyregistrerades under 2015.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag. Genom att bilda ett kommanditbolag så kan en eller flera av delägarna slippa ansvar utöver vad de investerat i bolaget. De har i regel heller ingen rätt att bestämma över hur bolaget ska styras. I ett kommanditbolag måste det även finnas en komplementär. Komplementären har obegränsat ansvar.

Fördelar:

 1. Samma som för handelsbolag fast man har möjlighet att minimera risken för en del ägare genom att en ägare (komplementären) tar på sig allt ansvar.

Nackdelar:

 1. Samma som för handelsbolag fast komplementären har obegränsat ansvar för bolagets skulder.

Ett kommanditbolag är ett bra alternativ till handelsbolag om man är till exempel två personer som ska starta företag tillsammans men där den ena är den drivande parten och den andra mest är med för att investera kapital i bolaget. 755 nya kommanditbolag registrerades under 2015.

Mer information om olika bolagsformer finns att läsa på Bolagsverket.se


Publicerat

i

av

Etiketter: